Ontstaan van het KVG

De geschiedenis van Vereniging Vrouwen Centraal gaat terug naar 1958, toen de vereniging onder de naam het Katholieke Vrouwen Gilde werd opgericht door Mia Loomans - van Bree, in samenwerking met mevr. Steijlen - Brouwers en mevr. Crooijmans - Tinnemans. Deze vereniging is ontstaan uit de Middenstands Vrouwen Vereniging. De gedachte achter de oprichting van het KVG was: het scheppen van een bredere basis voor alle volwassen, katholieke vrouwen die niet verenigd waren in de Katholieke Boerinnenbond of de Katholieke Arbeidersvrouwen.

De doelstellingen waren:

1. Godsdienstige vorming door verdiepingsdagen, gezinscursussen en bedevaarten.

2. Sociaal-charitatieve vorming door hulp aan gezinnen, ziekenbezoek, opleiding voor welfarewerk, beroepsoriëntatie, lectuur, politieke vorming, excursies en lezingen.

3. Een vertegenwoordigende taak naar de overheid en bestaande organisaties, naast de KAV en de Katholieke Boerinnenbond.

In december 1958 telde de vereniging 87 leden. De opkomst bij de activiteiten was enorm, het was in die tijd ook niet gebruikelijk dat vrouwen alleen uitgingen. Als patrones werd de H. Monica gekozen, moeder van St. Augustinus.

In de loop van de jaren werden ook diverse subclubs opgericht, zoals Beter Bewegen, Meer genieten van muziek, de Gespreksgroep, de Leesclub,  de Hobbyclub, de Museumclubs, De Zondagmiddagclub en de Nordic-Walkingclub. De meeste van deze clubs bestaan nog steeds.

KVG 5 jaar

In 1963 werd het eerste lustrum gevierd met een H. Mis in de kapel van Sonnehove. Daarna werd een feestavond gehouden in hotel Centraal met een cabaretvoorstelling door eigen leden.

KVG 10 jaar

Ter opluistering van dit jubileum was het "Cabaret der jonge priesters" gevraagd om op te treden. Op het allerlaatste moment meldde de groep zich af wegens ziekte. Het bestuur bedacht in allerijl een oplossing in de vorm van een kienavond.

KVG 25 jaar

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan werd in Hotel Centraal een revue opgevoerd door eigen leden.

Het refrein van het slotlied luidde:

Een kwadraat is één, dat wist u wel, of niet? Drie maal drie is negen en ieder zingt zijn lied. Vijf keer vijf is vijfentwintig, dat is vijf kwadraat. En dat is waar het hier allemaal om gaat.

Mevrouw Loomans - van Bree schonk de vereniging een vaandel, gemaakt door Annemiek Flapper uit Deurne.

KVG 40 jaar

Bij het 40-jarig jubileum schreef toenmalig voorzitter Wies Hanssen : "Er is in de loop van de jaren veel veranderd in onze samenleving, maar de doelstelling van het KVG is steeds hetzelfde gebleven: opkomen voor de belangen van vrouwen, voor de ontplooiing van vrouwen en het creëren van een plek om elkaar in een fijne sfeer te ontmoeten, gebaseerd op christelijke grondslag. Het succes van het KVG is helemaal gebaseerd op het enthousiasme van onze leden en het is om die reden dat we vol vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien."

KVG 45 jaar

Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan in 2003 werd een boekwerkje uitgegeven met een beknopt overzicht van nieuws uit de wereld, het land, de regio en het KVG.

KVG 50 jaar

Het programma ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op zaterdag 8 november 2008 bestond uit:

Een viering in de Pauluskerk, het uitbrengen van een toast in Hotel Centraal met aansluitend een soepbuffet, een Power-Point presentatie, een dinerbuffet en de huldiging van de jubilarissen. De avond werd afgesloten door de Muziekgroep Mallemoer.

KVG 55 jaar

Woensdag 11 september 2013 vond de jaarlijkse ontmoetingsdag plaats. Er werd tevens stilgestaan bij het 55-jarig bestaan van onze vereniging. De leden van het eerste uur, Jo van Asten, Tonny van Dongen, Jo de Haas, Mia van de Heuvel, Riek Linden, Mia Loomans en Diny Verdonschot werden in de bloemetjes gezet. Het ochtendprogramma bestond uit een lezing over Taizé. Karin de Bruijn vertelde over de ontstaansgeschiedenis hiervan op een wijze die veel indruk maakte. Het Taizékoor zong liederen onder de bezielende leiding van Margreet Nitschelm. Jannie van Leeuwen begeleidde het koor op het orgel.

Na een uitgebreide lunch was het tijd voor de likeurproeverij. Willem Heuzinkveld wist met grappige verhalen en kwinkslagen ons het ontstaan van de oud-Hollandse likeuren duidelijk te maken. En natuurlijk is er uitgebreid geproefd! Er waren 48 deelnemers.

KVG wordt Vrouwen Centraal

In augustus 2015 worden de statuten die dateren van 1984 vernieuwd en tijdens de ledenvergadering van 17 augustus 2015 worden deze goedgekeurd door de leden.

Het bestuur en met haar 67 van de leden, zijn van mening dat de naam 'het Katholieke Vrouwengilde' niet meer eigentijds is. Ook is men van mening dat de naam 'Katholiek' aangeeft dat alleen vrouwen met een katholieke geloofsovertuiging welkom zouden zijn, hetgeen echter allang niet meer het geval is. Iedere vrouw is welkom, ongeacht de geloofsovertuiging.

In de ledenvergadering van september 2015 wordt dan ook gekozen voor een nieuwe naam: Vrouwen Centraal. (Zie op de website onder 'Doelstelling' bij 'Wie zijn wij', de uitleg over de betekenis van de naam.)

In de nieuwsbrief van december 2015 wordt het nieuwe logo van VC gepresenteerd. (Uitleg logo eveneens onder 'Doelstelling' bij 'Wie zijn wij'.)

We gaan de toekomst in met een groeiend aantal leden en met een gevarieerd programma.

Bij het 40-jarig bestaan (van toen nog het KVG ) schreef de toenmalige voorzitter mevr. Wies Hanssen: “we streven er naar een plek te creëren, waar we elkaar in een fijne sfeer kunnen ontmoeten”.

Deze woorden onderschrijven we nog steeds we van harte.

We gaan dan ook vol vertrouwen de viering van ons 60-jarig bestaan en de toekomst van Vrouwen Centraal tegemoet!

De voorzitters van het KVG / Vrouwen Centraal door de jaren heen

Van 1958 tot 1959     mevr. M. Loomans - van Bree

Van 1959 tot 1965     mevr. L. vd Bijl

Van 1965 tot 1968     mevr. J. van Heugten - Driessen

Van 1968 tot 1969     mevr. H. Linders - van Eijk

Van 1969 tot 1972     mevr. B. Joosen - Janssens

Van 1972 tot 1974     mevr. J. van Bree - Martens

Van 1974 tot 1982     mevr. W. van Deursen - vd Akker

Van 1982 tot 1984     mevr. E. van Lowijde

Van 1984 tot 1986     mevr. D. Molier

Van 1986 tot 1990     mevr. D. vd Linden - Biessels

1990                          vacant

Van 1991 tot 1999     mevr. W. Hanssen - Strous

Van 1999 tot 2007     mevr. W. van Deursen - vd Akker

Van 2007 tot 2015     mevr. R. Smulders  - vd Laken

Van 2015 tot heden   mevr. I. Acda - vd Graft